Aktuellt

 

 
http://youtu.be/JLzKrofyrtM

 

Bohumír Matal / Konstruktér barvy se det här.


Semsesterbilder med anknytning 1645 dĺ svenskarna inringade BRNO under fältherren Lennart Torstensson.


 


 

 


 

Här kommer ett utdrag frĺn Tjeckiska ambassadens hemsida. Obs den nämns ett datum 5.3.2012, sĺ de som önskar delta hör av er snarast till undertecknad !

----------------------------------------------
Podrobnosti ke krajanskému vzdělávacímu programu a výuce českého jazyka a literatury v zahraničí (aktualizace pro rok 2012)
31.01.2012 / 11:50


1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům- občanům ČR. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. (Pozn.: Uchazeč proto musí uvést ve svojí přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či jinou adresu přechodného pobytu v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu apod.).

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb (www.dzs.cz) v rubrice Krajané. Vyplněnou a vytisknutou přihlášku v jedné kopii spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku zašlete/nebo osobně doručte na adresu Velvyslanectví ČR ve Stockholmu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT a DZS. Termíny pro zaslání přihlášek jsou:

- pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2012/2013 (tj. září 2012 do února 2013) do 5.3.2012

- pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2012/2013 (tj. září 2012 do června 2013) do 5.3.2012 ;

- pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2012/2013 (od února 2013 do června 2013) do 1.8. 2012 .

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle DZS prostřednictvím MZV vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 27. 7. - 24. 8. 2012


Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní věková hranice není stanovena.

POZOR!!! K přihlášce je třeba doložit i vyjádření krajanských spolků k účasti jednotlivých uchazečů na kurzu a k předpokládané smysluplnosti a efektivitě využití získaných znalostí. Nadále je také možné zúčastnit se kurzu v kategorii tzv. „samoplátců“.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku zašlete/nebo osobně doručte na adresu Velvyslanectví ČR ve Stockholmu nejpozději do 5.3.2012. Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu a DZS zašle prostřednictvím MZV vybraným kandidátům potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat MZV prostřednictvím ZÚ, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení).

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunitTermín kurzu: od 27. 8. do 7. 9. 2012


Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny doprava, ubytování a stravování. Pokud jde o proplacení dopravy: přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu musí být realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd musí být realizován do 2 týdnů po skončení kurzu.

Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku zašlete/nebo osobně doručte na adresu Velvyslanectví ČR ve Stockholmu nejpozději do 5. 3. 2012 Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. Komise složená ze zástupců MZV, DZS a MŠMT rozhodne o přijetí do kurzu a DZS zašle prostřednictvím MZV/ZÚ vybraným kandidátům potvrzení o přijetí.

Část letošního kurzu metodiky výuky českého jazyka bude upravena pro potřeby pedagogů České školy bez hranic.


==============================================
Hälsningar

Lennart Bengtsson
Ordförande
Svensk-Tjeckisk-Slovakiska Föreningen

telefon. 08-862996
mobil: 070-854 6790
==============================================

 

 

 


 


Vaclav Havel har avlidit
 

En länk som beskriver en del av hans liv och gärningar. 

Ett meddelande frĺn Tjeckiska ambassaden i Stockholm

Lennart Bengtsson
Ordförande
Svensk-Tjeckisk-Slovakiska Föreningen

Book of condolences for Václav Havel will be open at the Embassy of the Czech Republic

The Embassy of the Czech Republic would like to inform that the book of condolences will be open on Wednesday, December 21, and on Thursday, December 22, from 10:00 till 12:00 and from 13:00 till 15:30 and on Friday, December 23, from 10:00 till 12:00 at the Embassy of the Czech Republic, Villagatan 21, Stockholm.


Expression of Mr. Václav Klaus, the President of the Czech Republic, see here (only in Czech): http://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr-vaclav-klaus/vybrane-projevy-a-rozhovory/270.shtml

Expressions of Mr. Petr Nečas, the Prime Minister of the Czech Republic, see here (only in Czech): http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-petr-necas-prezident-vaclav-havel-udelal-velmi-mnoho-pro-ceskou-republiku--90621/

Expression of Mr. Karel Schwarzenberg, the 1. Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, see here: http://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/statements/statement_of_the_minister_of_foreign.htmlCarl Bildt, Minister of Foreign Affairs of Sweden, on Mr. Václav Havel’s death:

Vaclav Havel was one of the greatest Europeans of our age. His voice for freedom paved way for a Europe whole and free.